Maya Brinner, Dancer, Choreographer, Tel Aviv & Jerusalem, Israel